FB pixel
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

  1. Bevezetés

Az Enteriv Kft mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Enteriv Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.creamhasznaltruha.hu címen.

Az Enteriv Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról értesíti az érintetteket.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Enteriv Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Enteriv Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

  1.  Adatkezelési alapfogalmak:

- személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

- különleges adat:

- a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

- hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

- adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

- nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

- adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

- adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

  1. Alapelvek az Enteriv Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli (kötelező adatkezelés).

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli. Különleges adatokat az Enteriv Kft. semmilyen körülmények között nem kér be és nem tart nyilván.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózat vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adatok módosítását és törlését az info@creamhasznaltruha.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

 

  1. Adatkezelési feltételek hírlevélre való feliratkozáshoz

A www.creamhasznaltruha.hu honlap, illetve az azt működtető Enteriv Kft. (mint adatkezelő) a honlapon a hírlevélre feliratkozáskor olyan adatok megadását kéri, amelyek személyes adatnak minősülhetnek.

A honlapon keresztül birtokába jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat betartva kezeli.

A hírlevélre feliratkozás során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:

- név (keresztnév)

- email cím

A hírlevélre feliratkozás önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik.

A hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatokat az Enteriv Kft. az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a feliratkozással kifejezett hozzájárulását adja:

- hírlevél

- saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése

 

Az Enteriv Kft. a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá a szabályoknak megfelelő intézkedést megteszi az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.

A hírlevélre feliratkozás bármikor megszüntethető a következő módon:

- a www.creamhasznaltruha.hu honlap hírlevélre feliratkozás részében megadja nevét, email címét és a leiratkozás gombot kiválasztva az elküld gombra kattint

- az info@creamhasznaltruha.hu email címre küldött leiratkozás kérésével, adatok megadásával

- a kimenő e-mailek alján lévő linkre kattintással

A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása az alábbi módon történhet:

- info@creamhasznaltruha.hu email címre küldött adatmódosítási kérelemmel, adatok megadásával.

A hírlevélre feliratkozó az alábbi módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást:

- info@creamhasznaltruha.hu email címre küldött leiratkozás kérésével adatok megadásával.

A kérelemre az Enteriv Kft. szabályoknak megfelelő határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni.

A hírlevélre feliratkozás megszüntetésekor a feliratkozáskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból.

A www.creamhasznaltruha.hu weboldalt üzemeltetője és tulajdonosa:

 

A cég neve: Enteriv Kft. A cég székhelye: Sopron A cég elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@creamhasznaltruha.hu

Cégjegyzékszám: A cég adószáma: 11969581-2-08

A cég telefonszáma: (20) 319 – 6382

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-92359/2015.

A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató neve: A tárhely-szolgáltató címe: A tárhely-szolgáltató e-mail címe: A tárhely-szolgáltató weboldala:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.